1 :گالری نمونه کار اساتید و هنرجویان

2 :نمونه کار هنرجویان

2-1•نمونه کارهای اجرایی هنرجویان

•دفتر میرزای شیرازی

2-2•نمونه کارهای طراحی هنرجویان

طراحی جواهر فروشی مدرن و کلاسیک
طراحی فضای اداری خانم امام جمعه
 •نمونه طراحی فضای کلاسیک خانم نفرستی
       •طراحی فضای مسکونی خانم الیاسی
            •طراحی آقای افاضلی
             •طراحی خانم فروغی
           •طراحی خانم غفاری
                    •طراحی فضای مسکونی